Anbi status

‘De Pitboel Theater Groep’ wordt juridisch vertegenwoordigd door twee stichtingen.
Stichting Pitboel theaterschool vertegenwoordigt Pitboel Art School.
Stichting Pitboel Theater Produkties vertegenwoordigt de programmering in de theaterzaal en exploiteert het pand waar Pitboel Theater en ‘Pitboel Art School’ in gehuisvest zijn.
Het horeca gedeelte is ondergebracht in de eenmanszaak ‘Simonis Theater’.
Beide stichtingen hebben een Culturele ANBI status.

Omdat beide stichtingen die ‘De Pitboel Theater Groep’ vertegenwoordigen een culturele anbi status hebben, zijn er enkele voorwaarden waaraan beide stichtingen moeten voldoen. Onderstaand zijn de voorwaarden die de belastingdienst stelt voor het verkrijgen en behouden van de ANBI status omschreven.

Voorwaarden ANBI’s.
Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
• Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
• Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
• Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
• Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Publicatie verplichting.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:
1. De naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere
naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer)/fiscaal nummer, het post- of bezoekadres van de instelling
3. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI. De hoofdlijnen van
het beleidsplan
4. De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de
bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’,
‘penningmeester’ en ‘secretaris’. De namen van de bestuurders
5. Het beloningsbeleid. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals
dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook
het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan
met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van
toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
6. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
7. Een financiële verantwoording.

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Wij hebben ervoor gekozen om de publicatie op onze eigen website te doen. onderstaand vindt u de publicatie van bovengenoemde 7 zaken.
Stichting Pitboel Theaterschool.

1. De naam van de instelling.
Stichting Pitboel Theater School. Pitboel Art School.

2. NAM gegevens e.d.
Het RSIN : 814322323
fiscaal nummer : 8143.22.232b01
post- of bezoekadres : Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard-Geleen.
Telefoonnummer : 046-4584721
Mobielnummer : 06-18399120
Kamer van koophandel nummer : 14084704
Bankrekeningnummer : NL27INGB0003699987
website adressen : artschool.pitboel.nl,
e-mail adressen
Zakelijk : info@pitboeltheater.nl
Artistiek : charlie@pitboel.nl

03. Pitboel Pitboel Art School

1. Beschrijving organisatie Pitboel Art School
2. Doelstellingen
3. Missie
4. Visie
5. Activiteiten van Pitboel Art School
6. Doelgroepen en werkgebied
7. Stukje geschiedenis
8. Het pand
9. Financiering

1. Beschrijving van de organisatie Pitboel Art School.
Pitboel Art School wordt juridisch vertegenwoordigd door een stichting.
Stichting Pitboel theaterschool vertegenwoordigt Pitboel Art School.
De stichtingen heeft een Culturele ANBI status. De stichting is BTW-plichtig.

2. De doelstelling.
De doelstellingen van Pitboel Art School zijn de volgende:
A. Lessen aanbieden in meerdere disciplines: toneel, musical, zang, beeldende kunst, dans en muziek.
B. Een plek zijn waar mensen kunnen leren en groeien.
C. Een veilige locatie zijn waar creativiteit zich kan ontplooien.

3. Missie
Pitboel Art School

Het werkterrein.
Het werkterrein van Pitboel Art School is de gemeente Sittard-Geleen. Echter het werkterrein waar leerlingen vandaan komen is groter. Leerlingen komen niet alleen uit Sittard-Geleen maar uit de gehele Westelijke Mijnstreek. Hiernaast zien we dat Pitboel Art School ook leerlingen trekt uit de regio’s Maastricht, Roermond en Heerlen.
Pitboel Art School geeft les in de disciplines toneel, musical, dans, zang, muziek en beeldende kunst. Om dit zo optimaal te doen werken bij Pitboel Art School alleen docenten die een HBO vak opleiding afgerond hebben. Hiernaast vinden wij het belangrijk dat de omgeving waar les in gegeven wordt optimaal is. Dit voor zowel docenten als ook voor leerlingen. Lokalen zijn dan ook zodanig ingericht dat voor de bedoelde discipline de optimale prestatie bereikt kan worden.
Bestaansrecht.
Pitboel Art School is ontstaan uit het voormalige Pitboel Teater dat eind vorige eeuw straattheater maakte. De toenmalige leiding vond dat datgene men bij optredens aan ervaring opdeed diende doorgegeven te worden. Pitboel Art School is in 1995 opgericht. Inmiddels hebben honderden leerlingen de afgelopen jaren les gevolgd bij Pitboel Art School. Pitboel Art School heeft een duidelijke plek verovert in het culturele veld van de Westelijke Mijnstreek.

Betekening voor onze leerlingen.
Pitboel Art School wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen laten kennismaken met toneel, musical, dans, zang en beeldende kunst. Middels haar lessen wil Pitboel Art School deze disciplines toegankelijk maken. Wij vinden dat elk mens recht heeft op een ontmoeting met bovengenoemde verschillende kunstdisciplines. Daarnaast geloven wij dat spelplezier bijdraagt aan de ontwikkeling. Docenten zorgen ervoor dat iedere leerling individuele aandacht krijgt en zijn sterke kanten kan ontwikkelen.
Op deze manier wil Pitboel Art School een bijdrage leveren aan de culturele samenleving van Sittard-Geleen en omgeving, waarin iedereen van elkaar kan leren en elkaar op een positieve manier kan beïnvloeden.
Naar onze mening kunnen kinderen die creatief bezig zijn in hun latere leven ook maatschappelijke en persoonlijke situaties op een creatieve manier aanpakken en oplossen.

Onze normen en waarden en overtuigingen.
Wij, als medewerkers van Pitboel Art School geloven in een combinatie van ontspanning, plezier, fysieke inspanning en kunsteducatie.
Respect voor elkaar en verbroedering staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers vormen samen één team. Deze waarden zijn verwerkt in onze interne samenwerking, maar we vinden het ook belangrijk om deze naar leerlingen toe te uiten. Dat ze leren om samen te werken, Samen maak je een voorstelling of presentatie en samen leer je en deel je het succes.
Het ontwikkelen en uiten van creatieve activiteiten als het volgen van lessen en het presenteren in boven genoemde disciplines is een proces van het individu en een groep. Veiligheid om te kunnen ontwikkelen, groeien, te kunnen uiten is in dit proces erg belangrijk.

Onze intenties en ambities.
We willen een plek bieden aan leerlingen die theater, musical, dans, zang en beeldende kunst als hobby zien. Voor diegene die een stapje hoger willen, bieden we ruimte om zich te ontplooien en
voor te bereiden op een middelbare of hogere beroeps opleiding.
Pitboel Art School wil zich blijven ontwikkelen en maakt gebruik van de expertise van verschillende vakopleidingen in Nederland. Ook lopen er regelmatig stagiaires mee.

4. De visie van Pitboel Art School
De omgeving van onze organisatie ziet er in de toekomst als volgt uit.

Interne omgeving
De interne omgeving zal bestaan uit meer docenten in de diverse disciplines.
De ondersteunende medewerkers, nu vooral vrijwilligers zullen in de toekomst niet alleen uit vrijwilligers bestaan maar ook uit betaalde krachten.

Externe omgeving
Leerlingen: In de toekomst zullen er bij Pitboel Art School meer dan 600 leerlingen wekelijks les volgen.
Er zal zeker een vorm van onafhankelijkheid blijven bestaan betreffende financiering.

We willen als organisatie in de toekomst het volgende bereiken;
We zijn een huis aan het bouwen waarbinnen uitgevoerd, geproduceerd en onderwijs gegeven wordt. Dat huis heet Pitboel Theater & Pitboel Art School.

• In de toekomst zal Pitboel Art School een school zijn waar les gegeven wordt in meerdere disciplines en in meerdere niveaugroepen.
• Er zal een kruisbestuiving plaats vinden tussen de diverse disciplines. Het aantal leerlingen zal rond de 600 zijn.
• We willen er naar toe werken dat medewerkers een vergoeding voor de door hun geleverde prestatie krijgen die past bij de geleverde prestatie.

Dit gaan we bereiken door:
Pitboel Art School gaat dit doel bereiken door voort te gaan op de ingeslagen weg van werken.
• Werken met hbo afgestudeerde docenten.
• Zorgen dat er een prettige en veilige werk sfeer aanwezig is.
• Zorgen dat het pand, ruimtes en apparatuur van superieure kwaliteit is.
• Zorgen voor goede pr campagnes.
• Een sfeer creëren die de uitstraling heeft van ‘daar wil ik bij horen!’

Pitboel Art School en Pitboel Theater willen uitgroeien tot een cultureel centrum voor de Westelijke Mijnstreek. Dit uit zich in het aanbieden van lessen in meerdere disciplines die elkaar overlappen en versterken.

5. Activiteiten van Pitboel Art School.
De taken van Pitboel Art School zijn:
1. Het verzorgen van wekelijkse lessen in toneel-, musical-, dans-, zang-, muziek- en beeldende kunst lessen.
2. Dit in verschillende niveau groepen.
3. Het bieden van ontwikkeling van talent en creativiteit waarbij iedere leerling zich individueel kan ontplooien. Leren en groeien van het individu staan centraal. Echter het groepsproces is van essentieel belang in deze ontwikkeling.

Binnen Pitboel Art School volgen wekelijks meer dan 140 mensen toneel- musical- dans- en zang lessen. Twee maal per jaar presenteren de lesklassen in een presentatieweek hun presentaties. Eenmaal per jaar presenteren de productieklassen hun voorstellingen.
Binnen de school staat ontwikkeling van creativiteit in een specifiek vakgebied centraal. De lessen worden door vakdocenten gegeven.

6. Doelgroepen en werkgebied
De doelgroep en werkgebied voor Pitboel Art School zijn mensen uit Zuid Limburg die willen leren en groeien en zich willen ontwikkelen in de disciplines toneel, dans, zang, muziek, musical of beeldende kunst. Wij richten ons op mensen van 4 tot en met volwassenen.

7. Stukje geschiedenis
De oorsprong van Pitboel Art School ligt bij het voormalige Pitboel Teater.

In 1989 richtten drie fris afgestuurde studenten Pitboel Teater op. Ze kwamen van de Mikojel Academie. Een opleiding in Sittard, die zich richtte op cultureel- en inrichtingswerk. De namen van deze studenten luiden: Marcel Simonis, Gemma Klerckx en Toos van Grotel. Mede-oprichter Marcel Simonis is momenteel de zakelijk leider van Pitboel Theater en Pitboel Art School.
‘Na school wilden we alle drie iets met theater doen. Dat idee werd sterker toen de klad kwam in het welzijnswerk. Een docent op school noemde ons eens pitbulls, omdat we ons stevig in de problemen konden vastbijten als er naar creatieve oplossingen gezocht moest worden. Om deze reden kwamen we op de naam ‘Pitboel Theater’.
Later voegde muzikant John Daemen voegde bij ons en toen waren we met z’n vieren. We begonnen in het Henk Schramm centrum in Eckelrade. Later zijn we nog gehuisvest geweest in de Melkfabriek en Klooster Leijenbroek in Sittard. Na een aantal jaren bleef Marcel als enige over, want het bleek toch lastig om voor vier mensen een inkomen te genereren uit Pitboel Teater. Hij zette echter, als een echte ‘pitbull’, door. Medio jaren negentig kreeg hij zelfs de beschikking over een eigen pand in de Montgomerystraat. Dit was een houten gebouw dat in de jaren ’60 diende als noodkerk, en waar zich later de laboratoriumschool huisvestte. Van daaruit breidden de activiteiten zich uit. Met behulp van freelance regisseurs- en acteurs werden er binnen- en buitenvoorstellingen ontwikkeld.

Halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstonden de eerste twee lesgroepen. Dit omdat de toenmalige leiding en medewerkers van het theater van mening waren dat er geen educatie op het gebied van drama in de Westelijke Mijnstreek was en omdat men vond dat men de opgedane ervaringen met de vele optredens kon overbrengen.
Dit is uitgegroeid tot de Pitboel Art School met vakdocenten en meer dan 140 leerlingen die willen leren en groeien door zich te ontwikkelen.

8. Het pand
Dit is een houten gebouw gelegen aan de Montgomerystraat 26 in Sittard. Het bestaat uit een café/foyer, een theaterzaal, een repetitiezaal, een artiestenruimte, een beeldendleslokaal, twee kostuum- rekwisieten zolders, een werkplaats, een wasruimte, toiletvoorziening en een kantoorruimte. Het pand is van binnen ludiek en creatief aangekleed en straalt gezelligheid uit.

De zalen
De theaterzaal in Pitboel is intiem. De artiesten hebben hier de gelegenheid om goed contact met het publiek te maken. De akoestiek wordt door velen geprezen. Naast de theaterzaal is er een repetitiezaal die vooral door de school voor repetities wordt gebruikt.

9. Financiering
Pitboel Art School ontvangt momenteel geen structurele subsidie van welke overheid dan ook.
De activiteiten worden op de volgende manier gefinancierd:
Pitboel Art School:
• Lesgelden van leerlingen.
• Recette inkomsten bij presentaties en uitvoeringen van productie.

 

Stichting Pitboel Theater Produkties.

1. De naam van de instelling.
Stichting Pitboel Theater Produkties. Pitboel Theater. Drama Educatie Limburg.

2. NAM gegevens e.d.
Het RSIN : 814322207
Fiscaal nummer : 8143.22.207b01
Post- of bezoekadres : Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard-Geleen.
Telefoonnummer : 046-4584721
Mobielnummer : 06-18399120
Kamer van koophandel nummer : 14084705
Bankrekeningnummer : NL36INGB0003700019
Website adressen : www.pitboeltheater.nl.
e-mail adressen
Zakelijk : info@pitboeltheater.nl
Artistiek : info@pitboeltheater.nl

03. Pitboel Theater.
1. Beschrijving organisatie Pitboel Theater
2. Doelstellingen
3. Missie
4. Visie
5. Activiteiten van Pitboel Theater
6. Doelgroepen en werkgebied
7. Stukje geschiedenis
8. Het pand
9. Financiering

1. Beschrijving van de organisatie Pitboel Theater
Pitboel Theater wordt juridisch vertegenwoordigd door een stichtingen.
Stichting Pitboel Theater Produkties vertegenwoordigt de programmering in de theaterzaal en exploiteert het pand waar Pitboel Theater en ‘Pitboel Art School’ in gehuisvest zijn.
De stichting heeft een Culturele ANBI status. De stichting is BTW-plichtig.

2. De doelstelling
De doelstelling van Pitboel Theater is drieledig, namelijk:
A. Een podium bieden aan vooral lokale en provinciale artiesten, zowel beginnend als ook meer ervaren artiesten.
Met onze programmering willen we een breed aanbod bieden in toneel, muziek, cabaret, kindertheater en alles wat er meer mogelijk is in een theater. Hiernaast is het theater beschikbaar voor iedereen die op het podium zijn kunnen aan een publiek wil laten zien.
B. Onderdak bieden aan Pitboel Art School.
C. Een vrijwilligersplek en dagbesteding voor diverse medewerkers bieden die werk verrichten wat dienstig is aan de eerste twee doelstellingen.

3. Missie
Het werkterrein.
Het werkterrein van Pitboel Theater kan het beste per doelgroep omschreven worden.

Doelgroepen.
Publiek.
Het werkgebied van Pitboel Theater is de gemeente Sittard-Geleen. Echter hier zien we ook dat er mensen vanuit de gehele Westelijke Mijnstreek en overig Zuid Limburg het theater bezoeken. Publiek komt vaak met artiesten mee.
Artiesten.
Bij artiesten kan het beste gekeken worden naar de verschillende subdoelgroepen. Deze zijn;
• Muziek.
Afkomstig uit geheel Zuid Limburg tot aan Roermond toe.
Af en toe ook muzikanten uit het noorden.
• Toneel.
Amateur gezelschappen uit de hele provincie die gebruik maken van de reisbeurs van Toneelhuis LFA.
• Cabaret.
Zowel cabaretiers uit de provincie Limburg als ook uit de rest van Nederland en België.
• Kindertheater.
Dit is een vaste groep spelers die verbonden is aan Pitboel Theater en is afkomstig uit Zuid Limburg.

Medewerkers.
De medewerkers komen voornamelijk uit Sittard-Geleen, maar ook van Heerlen, Maastricht.

Bestaansrecht.
Pitboel Theater is ontstaan uit het voormalige Pitboel Teater dat eind vorige eeuw straattheater maakte. Halverwege de jaren negentig vorige eeuw kreeg men de beschikking over het pand waar het Pitboel Theater momenteel nog steeds in is gehuisvest. In de begin jaren van 2000 werden de eerste stappen gezet om het pand van binnen in te gaan richten als een klein theater.
In de loop der jaren is het theater op zodanig manier ingericht dat er een professioneel product aan artiesten aangeboden wordt.
Pitboel Theater is voor veel medewerkers, artiesten en bezoekers als het ware een tweede huis geworden, waar je altijd warm ontvangen wordt en waar gegarandeerd de podium act van artiesten niet alleen door de goede apparatuur maar vooral ook door de vakkennis van de medewerkers goed tot z’n recht komt.

Betekening voor de verschillende doelgroepen.
Pitboel Theater heeft haar plek in het culturele veld in de Westelijke mijnstreek verovert door
de warmte die het uitstraalt en de kwaliteit die er geboden wordt.
Vooral de kleinschaligheid wordt door publiek en artiesten enorm gewaardeerd. Het theater is laagdrempelig en maakt het voor iedereen mogelijk om naar een voorstelling te komen kijken of om zijn of haar kunnen op het podium aan een publiek te laten zien.
Voor medewerkers is een plek waar vrijwilligerswerk of dagbesteding gedaan kan worden. Dit op tal van werkgebieden. De open en laagdrempelige organisatie wordt door medewerkers als prettig ervaren. Pitboel Theater is vooral ook een plek waar geleerd en ervaren kan worden.

Onze normen en waarden en overtuigingen.
Respect voor elkaar en verbroedering staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers vormen samen één team. Deze waarden zijn verwerkt in onze interne samenwerking, maar we vinden het ook belangrijk om deze naar artiesten en bezoekers toe te uiten. Samen maak je een voorstelling of presentatie en samen leer je en deel je het succes.
Veiligheid om te kunnen ontwikkelen, groeien, te kunnen uiten is in dit proces erg belangrijk.

Onze intenties en ambities.
Pitboel Theater wil uitgroeien tot een centrum waar leren, produceren en uitvoeren elkaar in verschillende disciplines ontmoeten.

We willen een plek bieden aan medewerkers, artiesten en publiek waar podium activiteiten op een fijne manier gepresenteerd kunnen worden.
Naast dat Pitboel Theater nu al een plek is waar diverse podium activiteiten jaarlijks plaats vinden willen we in de toekomst zelf weer produceren.

De maatschappij is continue in beweging. Pitboel Theater staat voor beweging en verandering en wil mee helpen die beweging nadrukkelijk: richting te geven. Wij willen de creativiteit en eigenheid van onze medewerkers en artiesten behouden en hun leren verder te ontplooien en ontwikkelen.

Het team van Pitboel Theater bestaat niet alleen uit zakelijke leiding, maar er werken een 40 tal vrijwilligers. Zij bieden hulp bij facilitaire diensten, barbediening, atelier- kantoorwerkzaamheden en onderhoud aan het gebouw en de tuin.
Het theater ook een plek waar mensen samen komen en hun creativiteit de vrije loop laten.

4. De visie van Pitboel Theater
De omgeving van onze organisatie ziet er in de toekomst als volgt uit.

Interne omgeving.
De interne omgeving zal bestaan uit de medewerkers van de diverse werkgroepen
Externe omgeving.
De externe omgeving zal bestaan uit publiek, artiesten, subsidieverstrekkers, fondsen en de diverse leveranciers.

We willen als organisatie in de toekomst het volgende bereiken;
We zijn een huis aan het bouwen waarbinnen uitgevoerd, geproduceerd en onderwijs gegeven wordt. Dat huis heet Pitboel Theater & Pitboel Art School.

Pitboel Theater.
• In de toekomst zal Pitboel Theater naast het programmeren van voorstellingen ook weer voorstellingen produceren.
• In de toekomst zal de programmering grotendeels gefinancierd worden door subsidies en of fondsen.
• We willen er naar toe werken dat medewerkers een vergoeding voor de door hun geleverde prestatie krijgen die past bij de geleverde prestatie.
Dit gaan we bereiken door:
Pitboel Theater gaat dit doel bereiken door
• Zorgen dat er een prettige en veilige werk sfeer aanwezig is
• Zorgen dat het pand, ruimtes en apparatuur van superieure kwaliteit is
• Zorgen voor goede pr campagnes
• Een sfeer creëren die de uitstraling heeft van ‘daar wil ik bij horen!’

Pitboel Art School en Pitboel Theater willen uitgroeien tot een cultureel centrum voor de Westelijke Mijnstreek. Dit uit zich in het aanbieden van lessen in meerdere disciplines die elkaar overlappen en versterken.

5. Activiteiten van Pitboel Theater
De taken van Pitboel Theater zijn:
1. Exploiteren van het pand aan de Montgomerystraat 26 te Sittard, genaamd ‘Het
Pitboel Theater’.
2. Het verzorgen van de programmering van ‘Pitboel Theater’.
3. Het produceren van culturele producties.
4. Het verzorgen van educatieve programma’s op het gebied van drama- dans-
beeldend- en muziek educatie aan externe groepen
5. Het creëren van vrijwilligers werk en dagbesteding dat dienstig is aan bovengenoemde werkzaamheden en het begeleiden van de vrijwilligersgroep die dit werk uitvoeren.
6. Het begeleiden van jongeren die gedetacheerd worden door enkele re- integratie
bureaus in opdracht van het UWV.

De wekelijks programmering in Pitboel Theater bestaat uit toneel, cabaret, muziek en kindervoorstellingen. In de programmering komen we vaker tegen dat artiesten de gelegenheid en faciliteiten binnen Pitboel Theater aangrijpen die hen geboden wordt om zich te profileren, te groeien en te ontwikkelen in hun vak gebied.

Pitboel Theater is een vrijwilligersorganisatie Voor veel van de vrijwilligers die werkzaam zijn bij Pitboel Theater is dit een dagbesteding. Meerdere vrijwilligers hebben een status van Wajong of wia en tellen door hun activiteit bij Pitboel Theater weer mee in de maatschappij. Verder biedt Pitboel Theater en Pitboel Art School gereld stageplaatsen.
Momenteel werken er zo’n 40 vrijwilligers met passie bij de organisatie.

Binnen Pitboel Theater wordt gewerkt in diverse werkgroepen:
Werkgroepen:
•Techniek team
•Bar team
•Pien, Puk & Co kinder theaterteam
•Programmeerteam
•Onderhoudsteam
•schoonmaak team
•publiciteitsteam
De teams worden aangestuurd door enkele krachten die leiding geven aan de verschillende teams.

Programmering.
Jaarlijks vinden er in Pitboel Theater meer dan 100 podium activiteiten plaats.

Muziek.
Voor muziek heeft Pitboel Theater een programmering in popmuziek, singer- songwriters en jazz.

Popmuziek.
De programmering popmuziek vindt ongeveer 10 maal per jaar plaats. Voor de financiering van de gages maakt Pitboel Theater gebruik van subsidieregelingen van fonds podiumkunsten en van Pop in Limburg. De programmering is in handen van Jos Nabuurs. Meestal programmeert Jos 3 of 4 bands op een avond. Hij zoekt altijd naar creatieve combinaties.

Singer-songwriters.
Bij diverse popmuziek avonden worden er ook singer- songwriters geprogrammeerd.
Jaarlijks organiseert Pitboel Theater de singer- songwriter contest Ballads & Blues.

Jazz.
De jazz programmering wordt verzorgt door Eric von Brunenberg van JazzBlazzt.
Na het succes van eerdere edities in samenwerking met JazzBlazzt en SLIM verbinden we alle vormen van Jazz, experimentele en geïmproviseerde muziek. Voor het komende jaar 2020 willen we een zestal avonden programmeren. Hierin zien we ook verbinding en versteviging omdat wij een onderdeel worden in een groter geheel van programmering. Namelijk JazzBlazzt programmeert op nog een drie tal andere plekken in onze provincie die ieder hun eigen mogelijkheden biedt.

De 6 programmeer momenten in Pitboel Theater geeft artiesten de gelegenheid om hun muziek in onze prachtige theaterzaal ten gehore te brengen. Het programma is vernieuwend en past in de programmering van de andere drie plekken. Op deze manier werken we mee om de positie van geïmproviseerde en experimentele muziek in Limburg op dit gebied te verstevigen.

Cabaret.
Voor cabaret heeft Pitboel Theater een maandelijkse programmering die inhoudelijk wordt verzorgd door Sammy van der Vaart en Arjan Evertz. Beide zijn uitvoerend cabaretiers. Hiernaast organiseert Pitboel Theater jaarlijks het Cabaret festival Cabarette-ketet.

Toneel.
Vooral amateur toneelgezelschappen uit Limburg die lid zijn van Toneelhuis LFA maken gebruik van Pitboel Theater middels een reisbeurs die Toneelhuis LFA ter beschikking stelt. Jaarlijks zijn dat zo’n 8 tal uitvoeringen in Pitboel Theater.

Kindertheater.
Pitboel Theater heeft haar eigen kindertheater. Van oktober tot en met april wordt er elke maand een voorstelling geproduceerd. Deze wordt twee keer uitgevoerd in de theaterzaal.

6. Doelgroepen en werkgebied
De doelgroep en werkgebied voor Pitboel Theater is drieledig, namelijk
A. Artiesten die zich willen profileren door hen een podium aan te bieden.
B. Publiek van de Westelijke Mijnstreek en daar buiten: door hen op het gebied van toneel, kindervoorstellingen, cabaret en muziek een gevarieerde programmering aan te bieden.
C. Medewerkers: door hen een vrijwilligersplek en of dagbestedingsplek aan te bieden waar zij zinvol een bijdrage kunnen bieden aan het culturele veld in de Westelijke Mijnstreek

7. Stukje geschiedenis
De oorsprong van het huidige Pitboel Theater ligt bij het voormalige Pitboel Teater.

In 1989 richtten drie fris afgestuurde studenten Pitboel Teater op. Ze kwamen van de Mikojel Academie. Een opleiding in Sittard, die zich richtte op cultureel- en inrichtingswerk. De namen van deze studenten luiden: Marcel Simonis, Gemma Klerckx en Toos van Grotel. Mede-oprichter Marcel Simonis is momenteel de zakelijk leider van Pitboel Theater en Pitboel Art School.
‘Na school wilden we alle drie iets met theater doen. Dat idee werd sterker toen de klad kwam in het welzijnswerk. Een docent op school noemde ons eens pitbulls, omdat we ons stevig in de problemen konden vastbijten als er naar creatieve oplossingen gezocht moest worden. Om deze reden kwamen we op de naam ‘Pitboel Theater’.
Later voegde muzikant John Daemen voegde bij ons en toen waren we met z’n vieren. We begonnen in het Henk Schramm centrum in Eckelrade. Later zijn we nog gehuisvest geweest in de Melkfabriek en Klooster Leijenbroek in Sittard. Na een aantal jaren bleef Marcel als enige over, want het bleek toch lastig om voor vier mensen een inkomen te genereren uit Pitboel Teater. Hij zette echter, als een echte ‘pitbull’, door. Medio jaren negentig kreeg hij zelfs de beschikking over een eigen pand in de Montgomerystraat. Dit was een houten gebouw dat in de jaren ’60 diende als noodkerk, en waar zich later de laboratoriumschool huisvestte. Van daaruit breidden de activiteiten zich uit. Met behulp van freelance regisseurs- en acteurs werden er binnen- en buitenvoorstellingen ontwikkeld.

Halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstonden de eerste twee lesgroepen. Dit omdat de toenmalige leiding en medewerkers van het theater van mening waren dat er geen educatie op het gebied van drama in de Westelijke Mijnstreek was en omdat men vond dat men de opgedane ervaringen met de vele optredens kon overbrengen.
Voor het presenteren werd een van de ruimtes omgebouwd tot theaterzaal. Een eigen programmering was natuurlijk een eenvoudige volgende stap. Gaande weg de tijd is het theater steeds meer aangepast en geschikt gemaakt voor haar gebruikers.

8. Het pand
Dit is een houten gebouw gelegen aan de Montgomerystraat 26 in Sittard. Het bestaat uit een café, een theaterzaal, een repetitiezaal, een artiestenruimte, een beelden leslokaal, twee kostuum- rekwisieten zolders, een werkplaats, een wasruimte, toiletvoorziening en een kantoorruimte. Het pand is van binnen ludiek en creatief aangekleed en straalt gezelligheid uit.

De zalen
De theaterzaal in Pitboel is intiem. De artiesten hebben hier de gelegenheid om goed contact met het publiek te maken. De akoestiek wordt door velen geprezen. Naast de theaterzaal is er een repetitiezaal die vooral door de school voor repetities wordt gebruikt.

9. Financiering
Pitboel Theater ontvangt momenteel geen structurele subsidie van welke overheid dan ook.
De activiteiten worden op de volgende manier gefinancierd:
Pitboel Theater:
• Huur inkomsten van Pitboel Art school en van Simonis Theater (gevestigde horeca gelegenheid in het pand)
• Recette inkomsten bij voorstellingen.
• Incidentele subsidies op gages bij muziek optredens
• Workshops voor derden
• Incidentele op maat voorstellingen.
• Sponsoring

4. De functie van de bestuurders.
Voorzitter : Mireille Philips.
Secretaris : Michel Jansen.
Penningmeester : Marcel Simonis

5. Het beloningsbeleid.
Beloningsbeleid Bestuur : bestuursleden van de Stichting Pitboel Produkties verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos en ontvangen dan ook geen enkele vorm van financiële vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid van de stichting.
Beloningsbeleid Directie : De Artistieke- en zakelijke leiding ontvangt geen onkosten vergoeding voor de werkzaamheden die hij voor de stichting verricht.
Beloningsbeleid medewerkers : Indien medewerkers een beloning ontvangen voor de door hun verrichte werkzaamheden, dan is dit op basis van een vrijwilligers onkosten vergoeding.

6. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren. verantwoording afleggen over de inspanningen. wat gebeurt er met het geld.

7. Financiële administratie.
ANBI die fondsen werven zijn verplicht tot publicatie van de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. Volgens de staatssecretaris van Financiën hoeft niet de volledige balans en resultatenrekening opgenomen te worden maar kan worden volstaan met een samenvatting.

De structurele inkomsten van de Stichting Pitboel Theater Produkties worden grotendeels verworven uit verhuur aan twee hoofdhuurders. Hiernaast geniet de stichting enkele incidentele subsidies voor muziek activiteiten. Andere kleine inkomstenbronnen zijn enkele sponsoren. Wij volstaan dan ook bij deze hier met een verwijzing voor diegene die er een persoonlijk en of zakelijk belang bij heeft om inzicht te hebben in de balans en de staat van baten en lasten contact op te nemen met de zakelijk leider van De Pitboel Theater Groep.

Belastingvoordeel
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Schenk- en erfbelasting.

Schenk- of erfbelasting.
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

Deel dit: