‘De Pitboel Theater Groep’ wordt juridisch vertegenwoordigd door twee stichtingen.
Stichting Pitboel theaterschool vertegenwoordigt de Theaterschool Westelijke Mijnstreek en De Beeldende School.
Stichting Pitboel Theater Produkties vertegenwoordigt de programmering in de theaterzaal en exploiteert het pand waar Pitboel Theater en ‘De Theaterschool Westelijke Mijnstreek’ in gehuisvest zijn.
Het horeca gedeelte is ondergebracht in de eenmanszaak ‘Simonis Theater’.
Beide stichtingen hebben een Culturele ANBI status.

Omdat beide stichtingen die ‘De Pitboel Theater Groep’ vertegenwoordigen een culturele anbi status hebben, zijn er enkele voorwaarden waaraan beide stichtingen moeten voldoen. Onderstaand zijn de voorwaarden die de belastingdienst stelt voor het verkrijgen en behouden van de ANBI status omschreven.

Voorwaarden ANBI’s.
Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
• Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
• Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
• Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
• Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Publicatie verplichting.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:
1. De naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere
naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer)/fiscaal nummer, het post- of bezoekadres van de instelling
3. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI. De hoofdlijnen van
het beleidsplan
4. De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de
bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’,
‘penningmeester’ en ‘secretaris’. De namen van de bestuurders
5. Het beloningsbeleid. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals
dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook
het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan
met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van
toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
6. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
7. Een financiële verantwoording.

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Wij hebben ervoor gekozen om de publicatie op onze eigen website te doen. onderstaand vindt u de publicatie van bovengenoemde 7 zaken.
Stichting Pitboel Theaterschool.

1. De naam van de instelling.
Stichting Pitboel Theater School. Theaterschool Westelijke Mijnstreek. De Beeldende School.

2. NAM gegevens e.d.
Het RSIN : 814322323
fiscaal nummer : 8143.22.232b01
post- of bezoekadres : Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard-Geleen.
Telefoonnummer : 046-4584721
Mobielnummer : 06-18399120
Kamer van koophandel nummer : 14084704
Bankrekeningnummer : NL27INGB0003699987
website adressen : www.theaterschoolwestelijkemijnstreek.nl, www.theaterschoolsittard-geleen.nl,
 www.pitboeltheaterschool.nl
e-mail adressen
Zakelijk : info@pitboeltheater.nl
Artistiek : charlie@pitboeltheater.nl

3. De doelstelling, beleidsplan, visie en missie.
De doelstelling, visie en missie heeft de Stichting verwoord in haar leerplan. Een korte samenvatting hiervan kunt u onderstaand lezen. Voor diegene die uitgebreid geïnformeerd wil worden adviseren wij een afspraak te maken met de zakelijk leider van ‘De Pitboel Theater Groep’.
• Doelstellingen:
Theaterschool Westelijke Mijnstreek wil uitgroeien tot een cultureel centrum voor de Westelijke Mijnstreek.
Het voert naar onze mening te ver om alle inhoudelijke doelstellingen per lesklas hier te verwoorden. Voor diegene die er een persoonlijk en of zakelijk belang bij heeft om deze in te zien verzoeken wij een afspraak te maken met de zakelijke leiding.

• Visie:
Over vijf tot tien jaar willen wij graag een theaterschool zijn voor jong en oud, met volle theatergroepen. Vooral de ouderengroep willen we meer bereiken.

We willen een plek bieden aan leerlingen die theater als hobby zien, maar ook een stapje hoger gaan en een vooropleiding bieden aan leerlingen die van theater hun beroep willen maken. Buiten de lessen die wij aanbieden is het theater ook een plek waar mensen samen komen en hun creativiteit de vrije loop laten.

Door middel van internet en sociale media zal informatie verleend worden aan potentiële leerlingen.

De beeldende klassen willen we meer uitbreiden en uiteindelijk een tak apart laten worden. Hetzelfde geldt voor de dansklassen.

• Missie:
Theater, dans en beeldende kunst is toegankelijk.Theaterschool Westelijke Mijnstreek wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen laten kennismaken met theater, dans en beeldende kunst. Wij vinden dat elk mens recht heeft op een ontmoeting met verschillende kunstdisciplines. Daarnaast geloven wij dat spelplezier bijdraagt aan het leren. Docenten zorgen ervoor dat iedere leerling individuele aandacht krijgt en zijn sterke kanten kan ontwikkelen.

Op deze manier wil Theaterschool Westelijke Mijnstreek een bijdrage leveren aan de culturele samenleving van Sittard-Geleen en omgeving, waarin iedereen van elkaar kan leren en elkaar op een positieve manier kan beïnvloeden. Wij, als medewerkers van Theaterschool Westelijke Mijnstreek geloven in een combinatie van ontspanning, plezier, fysieke inspanning en kunsteducatie.

De maatschappij is continue in beweging. Theaterschool Westelijke Mijnstreek staat voor beweging en verandering en wil mee helpen die beweging nadrukkelijk richting te geven. Wij willen de creativiteit en eigenheid van onze leerlingen behouden en hun leren verder te ontplooien en ontwikkelen. Naar onze mening kunnen kinderen die creatief bezig zijn in hun latere leven ook maatschappelijke en persoonlijke situaties op een creatieve manier aanpakken en oplossen.

Theaterschool Westelijke Mijnstreek wil zich blijven ontwikkelen en maakt gebruik van de expertise van verschillende vakopleidingen in Nederland. Er zullen daarom regelmatig stagiaires meelopen.
N.B.; Het team van Theaterschool Westelijke Mijnstreek bestaat niet alleen uit artistieke, zakelijke leiding, docenten en stagiaires maar er werken ook talloze vrijwilligers. Zij bieden hulp bij facilitaire diensten, barbediening,atelier- kantoorwerkzaamheden en onderhoud aan het gebouw en de tuin.

• Beleidsplan:
• Bestaansredenen van de instelling:
De oorsprong van Theaterschool Westelijke Mijnstreek ligt bij het voormalige Pitboel Teater. Half jaren ’90 van de vorige eeuw ontstonden de eerste twee lesgroepen. Dit omdat de toenmalige leiding en medewerkers van het theater van mening waren dat er geen educatie op drama gebied in de Westelijke Mijnstreek was en omdat men vond dat men de opgedane ervaringen met de vele optredens kon overbrengen.

4. De functie van de bestuurders.
Voorzitter : Mireille Philips.
Secretaris : Michel Jansen.
Penningmeester : Marcel Simonis

5. Het beloningsbeleid.
Beloningsbeleid Bestuur : bestuursleden van de Stichting Pitboel Theaterschool verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos en ontvangen dan ook geen enkele vorm van financiële vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid van de stichting.
Beloningsbeleid Directie : De Artistieke leider ontvangt een onkosten vergoeding voor enkele van de totaal aantal uren werk wat hij verricht in de hoedanigheid als artistiek leider.
De zakelijk leider ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die hij voor de stichting verricht.
Beloningsbeleid medewerkers : Indien medewerkers een beloning ontvangen voor de door hun verrichte werkzaamheden, dan is dit op basis van een vrijwilligers onkosten vergoeding.
Voor sommige taken huurt de Stichting externe krachten in.

6. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren. verantwoording afleggen over de inspanningen. wat gebeurt er met het geld.

7. Financiële administratie.
ANBI die fondsen werven zijn verplicht tot publicatie van de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. Volgens de staatssecretaris van Financiën hoeft niet de volledige balans en resultatenrekening opgenomen te worden maar kan worden volstaan met een samenvatting.

Daar de inkomsten van de Stichting Pitboel Theaterschool geheel worden verworven uit lesgelden van leerlingen en entreegelden van presentaties en voorstellingen en niet uit fondsen en of subsidies van overheden volstaan wij hier met een verwijzing voor diegene die er een persoonlijk en of zakelijk belang bij heeft om inzicht te hebben in de balans en de staat van baten en lasten contact op te nemen met de zakelijk leider van De Pitboel Theater Groep.

Stichting Pitboel Theater Produkties.

1. De naam van de instelling.
Stichting Pitboel Theater Produkties. Pitboel Theater. Drama Educatie Limburg.

2. NAM gegevens e.d.
Het RSIN : 814322207
Fiscaal nummer : 8143.22.207b01
Post- of bezoekadres : Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard-Geleen.
Telefoonnummer : 046-4584721
Mobielnummer : 06-18399120
Kamer van koophandel nummer : 14084705
Bankrekeningnummer : NL36INGB0003700019
Website adressen : www.pitboeltheater.nl, www.dramaeducatielimburg.nl
e-mail adressen
Zakelijk : info@pitboeltheater.nl
Artistiek : info@pitboeltheater.nl

3. De doelstelling, beleidsplan, visie en missie.
• Doelstellingen : Stichting Pitboel Theater produkties heeft zich een zestal doelen gesteld waar zij de komende tijd aan wil werken.
1. Het produceren van culture pruducties.
2. Exploiteren van het pand aan de Montgomerystraat 26 te Sittard, genaamd ‘Het
Pitboel Theater’.
3. Het verzorgen van de programmering van ‘Het Pitboel Theater’.
4. Het verzorgen van educatieve programma’s op het gebied van drama- dans-
beeldend- en muziek educatie aan externe groepen
5. Het creëren van vrijwilligers werk bij bovengenoemde werkzaamheden en het
begeleiden van de vrijwilligersgroep die dit werk uitvoeren.
6. Het begeleiden van jongeren die gedetacheerd worden door enkele re- integratie
bureaus in opdracht van het UWV.

Van bovengenoemde zestal gestelde doelen is doel nummer 1 om organisatorische redenen momenteel naar de achtergrond geparkeerd. Doelstelling nummer 2, 3, 5 en 6 zijn momenteel de belangrijkste doelstellingen van de stichting.

De Pitboel Theatergroep is een vrijwilligersorganisatie. Momenteel werken er 60 vrijwilligers bij de organisatie. Dit gebeurt in diverse werkgroepen:

Werkgroepen:
•Techniek team
•Bar team
•Docenten team theaterschool
•Pien, Puk & Co team
•Programmeerteam
•Onderhoudsteam
•Atelier team
•publiciteitsteam

De teams worden aangestuurd door enkele krachten die leiding geven aan de verschillende teams.
Het werkterrein van de Pitboel Theatergroep is tweeledig; enerzijds richt de groep zich op het aanbieden van toneel- en beeldende lessen, anderzijds bied de groep een programmering aan in haar theaterzaal.

• Visie:
• Missie:
• Beleidsplan:
• Bestaansredenen van de instelling

4. De functie van de bestuurders.
Voorzitter : Mireille Philips.
Secretaris : Michel Jansen.
Penningmeester : Marcel Simonis

5. Het beloningsbeleid.
Beloningsbeleid Bestuur : bestuursleden van de Stichting Pitboel Produkties verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos en ontvangen dan ook geen enkele vorm van financiële vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid van de stichting.
Beloningsbeleid Directie : De Artistieke- en zakelijke leiding ontvangt geen onkosten vergoeding voor de werkzaamheden die hij voor de stichting verricht.
Beloningsbeleid medewerkers : Indien medewerkers een beloning ontvangen voor de door hun verrichte werkzaamheden, dan is dit op basis van een vrijwilligers onkosten vergoeding.

6. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren. verantwoording afleggen over de inspanningen. wat gebeurt er met het geld.

7. Financiële administratie.
ANBI die fondsen werven zijn verplicht tot publicatie van de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. Volgens de staatssecretaris van Financiën hoeft niet de volledige balans en resultatenrekening opgenomen te worden maar kan worden volstaan met een samenvatting.

De structurele inkomsten van de Stichting Pitboel Theater Produkties worden grotendeels verworven uit verhuur aan twee hoofdhuurders. Hiernaast geniet de stichting enkele incidentele subsidies voor muziek activiteiten. Andere kleine inkomstenbronnen zijn enkele sponsoren. Wij volstaan dan ook bij deze hier met een verwijzing voor diegene die er een persoonlijk en of zakelijk belang bij heeft om inzicht te hebben in de balans en de staat van baten en lasten contact op te nemen met de zakelijk leider van De Pitboel Theater Groep.

Belastingvoordeel
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Schenk- en erfbelasting.

schenk- of erfbelasting.
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

 

Deel dit:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress